REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PORNXES.COM

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://pornxes.com (dalej jako: „Pornxes.com”, „Serwis”, „Serwis Internetowy”).

Pornxes.com jest portalem internetowym o charakterze społecznościowym przeznaczonym dla osób pełnoletnich. Celem Pornxes.com jest dostarczenie narzędzi technicznych pozwalających na nawiązywanie oraz budowanie relacji między użytkownikami, a także dzielenie się informacjami na swój temat. Pornxes.com to również platforma handlowa, w ramach której użytkownicy mogą wystawiać oraz kupować swoje treści cyfrowe (np. zdjęcia i nagrania wideo), usługi albo towary.

Właściciel Pornxes.com nie jest autorem jakichkolwiek ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego użytkowników ani też nie zajmuje się świadczeniem usług i sprzedażą rzeczy będących przedmiotem tych ogłoszeń. Rolą Serwisu Internetowego jest wyłącznie skojarzenie osób oferujących określone rzeczy albo usługi z osobami, które ich potrzebują, a także zapewnienie użytkownikom wygodnego środka do porozumiewania się na odległość zgodnie z tematyką Pornxes.com.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi wystawianie ofert oraz składanie zamówień poprzez Serwis Internetowy. Niniejsze warunki regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół Pornxes.com

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Pornxes.com jest Spark Management Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 69 Banstead Road, Carshalton, SM5 3NP (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo innych osób fizycznych, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Oprócz Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Użytkownicy – są to niezależne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które mogą wchodzić ze sobą w interakcje, porozumiewając się za pośrednictwem Pornxes.com oraz zawierając dobrowolnie Transakcje. Użytkownicy mogą korzystać z Pornxes.com w celu oferowania Produktów (Sprzedawcy) albo w celu ich wyszukiwania i kupowania (Kupujący).
 4. Określeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PORNXES.COM – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://pornxes.com wraz z subdomenami.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  3. USŁUGODAWCA – Spark Management Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 69 Banstead Road, Carshalton, SM5 3NP.
  4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  5. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający lub zamierzający korzystać z Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, tj. (1) pełnoletnia osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  6. PRODUKT – każdy towar, usługa lub treść cyfrowa, udostępniana w postaci elektronicznej, do odtworzenia na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, która może być przedmiotem Transakcji zawieranych między Użytkownikami.
  7. TRANSAKCJA – umowy zawierane między Użytkownikami za pośrednictwem Pornxes.com, których przedmiotem może być świadczenie usług, sprzedaż towarów lub dostarczanie treści cyfrowych wystawianych jako Produkty w Ofertach.
  8. KREDYTY – wirtualny odpowiednik środka płatniczego, dostępny wyłącznie w Serwisie Internetowym i służący jedynie do regulowania Transakcji oraz innych płatności za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Użytkownikami. Kredyty nie stanowią środka płatniczego poza Pornxes.com oraz nie podlegają wypłacie w innej walucie.
  9. SPRZEDAWCA – Użytkownik, który składa Ofertę i zawiera lub zamierza zawrzeć Transakcję za pośrednictwem Pornxes.com jako sprzedający.
  10. KUPUJĄCY – Użytkownik, który przyjmuje Ofertę i zawiera albo zamierza zawrzeć Transakcję za pośrednictwem Pornxes.com jako kupujący.
  11. KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Pornxes.com, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
  12. PROFIL – publiczna część Konta Użytkownika (strona profilowa) dostępna do wglądu dla wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, w ramach której Użytkownik może publikować informacje na swój temat, w tym również na temat usług świadczonych poza Pornxes.com.
  13. OFERTA – oferta Sprzedawcy, zamieszczona przez niego w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego, w ramach której Sprzedawca wystawia na sprzedaż Produkt. Oferta ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, a jej przyjęcie przez Kupującego prowadzi do zawarcia Transakcji.
  14. CZAT – Usługa Elektroniczna, umożliwiająca korzystającym z niej Użytkownikom prowadzenie rozmów (tekstowych lub wideo) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  15. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Użytkowników wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
  16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego o przyjęciu Oferty składane za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Pornxes.com i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Transakcji ze Sprzedawcą.
  17. CENNIK – cennik Kredytów znajdujący się na stronie Serwisu Internetowego, zawierający informacje o dostępnych pakietach Kredytów, ich zastosowaniu oraz cenach, a także wysokości prowizji Usługodawcy za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego.
  18. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2) ROLA SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Pornxes.com ma charakter społecznościowy, co oznacza, że pozwala na nawiązywanie i budowanie relacji przez Użytkowników oraz dzielenie się informacjami na swój temat. Pornxes.com stanowi środek komunikacji na odległość zawierający szereg dodatkowych funkcjonalności urozmaicających doświadczenie Użytkownika płynące z korzystania z Serwisu Internetowego.
 2. Pornxes.com pozwala Użytkownikom przede wszystkim wymieniać się treściami publikowanymi w Serwisie Internetowym. Użytkownicy mają prawo określić zasady dostępu do swoich treści. Użytkownicy mogą za pośrednictwem Pornxes.com prowadzić swoje publiczne Profile oraz zamieszczać Oferty, w ramach których wystawiają Produkty – a więc wszelkie treści cyfrowe, towary lub usługi oferowane przez danego Użytkownika, w zależności od jego preferencji, nieodpłatnie lub za ustaloną przez niego cenę.
 3. Dwoje Użytkowników może wchodzić ze sobą w interakcje zmierzające do zawarcia Transakcji, której przedmiotem będzie Produkt wystawiony przez jednego z nich. Użytkownicy występują wtedy odpowiednio w roli Sprzedawcy oraz Kupującego. Pornxes.com stanowi w takim wypadku dla Użytkowników wyłącznie platformę pośrednictwa handlowego, której rola sprowadza się do skojarzenia dwóch stron Transakcji oraz zapewnienia im dogodnych warunków i funkcjonalności umożliwiających ustalenie zasad Transakcji oraz jej sfinalizowanie na odległość. Pornxes.com udostępnia w tym celu system Kredytów, które mogą być nabywane przez Serwis Internetowy, a następnie wymieniane swobodnie na Produkty.
 4. Usługodawca nie weryfikuje warunków Transakcji, jej przedmiotu oraz sposobu wykonania zobowiązań, jakie zaciągają między sobą Użytkownicy w rezultacie swojej aktywności w Serwisie Internetowym. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych oraz pozostałych funkcjonalności Pornxes.com.
 5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za prowadzenie Profili, zamieszczanie Ofert ani wystawianie Produktów. Usługodawca nie jest stroną Transakcji zawieranych przez Użytkowników. Usługodawca nie świadczy innych usług na rzecz Użytkowników niż Usługi Elektroniczne wskazane w niniejszym Regulaminie.

3) OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORNXES.COM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wszelkie wypowiedzi, oceny i komentarze zamieszczane przez Użytkowników w Pornxes.com zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Usługodawcy. Usługodawca nie nadzoruje treści publikowanych i wysyłanych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie Internetowym przez Użytkowników dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej
  z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości
  o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 4. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualność tych danych, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem (albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta), przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.
 5. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Pornxes.com było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Elektroniczne ani że okażą się ona przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Użytkownika. Usługodawca w szczególności nie gwarantuje Użytkownikowi zainteresowania jego Produktami oraz tego, że Serwis okaże się przydatny w osiąganiu zysków ze sprzedaży. Usługodawca udostępnia Pornxes.com w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem (albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta) za nienależyte spełnienie świadczenia, przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 7. Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Pornxes.com: (1) komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne,
  z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Użytkownik może korzystać w Serwisie Internetowym w szczególności z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Konto Użytkownika (w tym prowadzenie Profilu Użytkownika).
  2. Wyszukiwarka.
  3. Zamieszczanie Ofert.
  4. Doładowanie Kredytów.
  5. Komunikacja na Czacie.
  6. Zawieranie Transakcji.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz w zakładkach informacyjnych znajdujących się na stronach Serwisu Internetowego, a także w ramach dodatkowych wyjaśnień, wytycznych i komunikatów wyświetlanych Użytkownikowi w trakcie korzystania z Pornxes.com.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest co do zasady nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

5) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym jest wymagane dla uzyskania możliwości prowadzenia Profilu oraz sprzedaży Produktów za jego pośrednictwem, a także dla możliwości zawierania Transakcji.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się teraz” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej (z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Konta między Użytkownikiem a Usługodawcą). W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: adres poczty elektronicznej, nazwa (login) oraz hasło.
 3. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownik może wybrać, czy zamierza korzystać z Pornxes.com wyłącznie w celu przeglądania i kupowania zamieszczonych w nim treści, czy też pragnie wystawiać Oferty jako Sprzedawca. Wybór Użytkownika może zostać zmieniony w każdym czasie w ustawieniach dostępnych po zalogowaniu do Konta.
 4. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 5. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 6. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 7. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 8. Konto umożliwia również Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Pornxes.com, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta, takich jak np. komunikacja za pośrednictwem Czatu z pozostałymi Użytkownikami, obserwowanie Profili Użytkowników (co wiąże się z otrzymywaniem automatycznych powiadomień o nowościach w ramach zaobserwowanego Profilu Użytkownika) albo dawanie „napiwków” innym Użytkownikom.
 9. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Pornxes.com lub drogą poczty elektronicznej na adres: porn@pornxes.com .  Rozwiązanie umowy o korzystanie z Konta następuje po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę rezygnacji Użytkownika. Po upływie tego terminu Konto zostaje usunięte – logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe.
 10. Usunięcie Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego. Kredyty zgromadzone na Koncie Użytkownika w chwili usunięcia Konta zostają zwrócone Użytkownikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od chwili usunięcia Konta.

6) WARUNKI KORZYSTANIA Z WYSZUKIWARKI

 1. Wyszukiwarka dostępna jest zarówno na stronie głównej Serwisu Internetowego, jak i po przejściu do interesującej Użytkownika zakładki Pornxes.com. W zależności od preferencji Użytkownika, Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie w trybie prostym (wpisanie wyszukiwanej frazy i zatwierdzenie polem akcji) lub zaawansowanym (skorzystanie z dodatkowych kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania według dostępnych kryteriów).
 2. Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Użytkownikowi przedstawione zostają wyniki wyszukiwania, obejmujące listę Profili , Ofert lub innych treści dostępnych w Serwisie Internetowym, które odpowiadają wpisanej frazie lub wybranej przez Użytkownika kategorii na stronie Pornxes.com.
 3. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Użytkownika albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego. Korzystanie z Wyszukiwarki nie wymaga również posiadania Konta Użytkownika.

7) WARUNKI PROWADZENIA PROFILU

 1. Zawarte w Profilach informacje są publicznie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających Serwis Internetowy. Użytkownik w każdej chwili i bez podania przyczyny może modyfikować oraz usuwać dane zamieszczone w Profilu, korzystając z opcji edycji Profilu dostępnych z poziomu ustawień Konta.
 2. Użytkownik prowadząc swój Profil obowiązany jest zadbać, aby informacje oraz pozostałe treści (w tym zdjęcia i materiały wizualne) zamieszczone przez Użytkownika w Profilu nie naruszały przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich. Informacje upubliczniane przez Użytkownika powinny być zgodne ze stanem faktycznym, prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd. Informacje te powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Użytkownika. Informacje zamieszczane w Profilu powinny być zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 3. Użytkownika prowadzącego Profil obowiązuje zakaz dostarczania treści (w tym poprzez zdjęcia i materiały wizualne) naruszających zasady netykiety, treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii, treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania ze stron i portali konkurencyjnych wobec Pornxes.com, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich portali.
 4. W Profilach zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika wyrażeń wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu (wyrażenia zakazane).
 5. Każdy Użytkownik może dobrowolnie dodać swój Profil do kategorii „Anonse” dostępnej na stronie Pornxes.com. Dodanie Profilu do „Anonsów” stanowi zaproszenie dla pozostałych Użytkowników  do nawiązywania kontaktu, prowadzenia korespondencji oraz rozpoczęcia relacji towarzyskiej z autorem Profilu. Aby Użytkownik mógł dodać swój Profil do „Anonsów”, konieczne jest uzupełnienie danych Profilu wskazanych jako obowiązkowe, korzystając z odpowiedniej zakładki dostępnej z poziomu ustawień Konta Użytkownika. Po uzupełnieniu informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dodać swój Profil do „Anonsów”.
 6. Wszelkie informacje zamieszczone w Profilach Użytkowników (z wyłączeniem Ofert) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty handlowej. Celem zawarcia jakiejkolwiek umowy na podstawie informacji udostępnionych w Profilu niezbędny jest każdorazowo kontakt poza  Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowanych Użytkowników.

8) WARUNKI ZAMIESZCZANIA OFERT

 1. Każdy Użytkownik zainteresowany sprzedażą Produktów ma możliwość wystawiania Ofert w Pornxes.com.
 2. Jeśli Użytkownik nie zaznaczył chęci korzystania z Pornxes.com jako Sprzedawca podczas rejestracji Konta Użytkownika, może to zrobić w późniejszym czasie, korzystając  z odpowiedniej opcji dostępnej z poziomu swojego Konta.
 3. Dodanie Oferty możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na Konto Użytkownika oraz przejściu do odpowiedniego działu Pornxes.com, w którym Użytkownik zamierza zamieścić Ofertę. W zależności od rodzaju Oferty oraz jej przedmiotu wymagane jest podanie przez Sprzedawcę danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe i zatwierdzenie polem akcji.
 4. Oferta powinna zawierać wymagane prawem informacje, a w szczególności powinna określać:
  1. główne cechy Produktu;
  2. cenę Produktu wraz z  podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
  3. sposób i termin dostawy;
  4. miejsce i sposób składania reklamacji.
 5. Oferta wystawiana przez Sprzedawcę będącego przedsiębiorcą powinna zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych względem konsumentów.
 6. Oferta ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, który ją wystawił, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może ją wycofać lub zmienić do momentu złożenia Zamówienia i zawarcia Transakcji z Użytkownikiem.
 7. Usługodawca nie gwarantuje Sprzedawcom zainteresowania ich Ofertami. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny w znalezieniu osób zainteresowanych Produktami oferowanymi przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca zamieszczający Ofertę obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Oferty. Zamieszczenie Oferty nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Oferta powinna odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Sprzedawcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 9. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Oferty (w tym także poprzez zdjęcia i inne materiały wizualne) treści naruszających zasady netykiety, treści bezprawnych, wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania ze stron i portali konkurencyjnych wobec Pornxes.com, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów.
 10. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Oferty (w tym także poprzez zdjęcia i inne materiały wizualne) informacji zachęcających do dokonywania jakichkolwiek wpłat z pominięciem Serwisu, w szczególności zawierających: (1) numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych (np. PayPal); (2) odnośniki odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do zewnętrznych stron internetowych, na których znajdują się numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych albo (3) dane do dokonywania wpłat poprzez SMS.
 11. Wystawienie Oferty (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. Zabronione jest wystawienie przez Sprzedawcę Ofert dotyczących towarów i usług wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu (towary zakazane). Zabronione jest również wykorzystywanie przez Sprzedawcę w treści Ofert wyrażeń wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu (wyrażenia zakazane).
 12. Sprzedawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej oraz wprowadzania do obrotu wystawionego Produktu, w tym także, jeżeli są wymagane, wszelkie zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne.
 13. Sprzedawcy wystawiający w Serwisie Internetowym na sprzedaż swoje Produkty obowiązani są zawsze zapewnić, że oferowane przez nich Produkty spełniają określone wymogi w zakresie obrotu Produktami tego rodzaju, w szczególności w zakresie ich bezpieczeństwa dla Kupujących, a także inne wymagania handlowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Sprzedawca, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Transakcji, związane jest z jego działalnością gospodarczą, obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta oraz osób fizycznych, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
 15. Na żądanie Kupującego zainteresowanego Ofertą Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków Oferty.
 16. Niedozwolone jest zamieszczenie jednocześnie więcej niż jednej Oferty o tej samej treści lub dotyczącej tego samego Produktu.
 17. Sprzedawca obowiązany jest do zamieszczenia Oferty o treści odpowiadającej tematyce Serwisu Internetowego oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Produktów.
 18. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Oferta narusza warunki niniejszego Regulaminu, Użytkownik może przesłać do Usługodawcy zgłoszenie, korzystając z funkcji „Zgłoś nadużycie” widocznej na stronie każdej Oferty. Jeśli zgłoszenie okaże się zasadne, Usługodawca może podjąć wobec ogłoszeniodawcy stosowne kroki w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

9) WARUNKI DOŁADOWANIA I KORZYSTANIA Z KREDYTÓW

 1. Wszelkie płatności dokonywane za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w szczególności płatności wymagane z tytułu Transakcji zawieranych między Sprzedawcami i Kupującymi, są regulowane przy pomocy Kredytów.
 2. Zakupione przez Użytkownika Kredyty są przypisane automatycznie do Konta Użytkownika, który może nimi dysponować zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem.
 3. Kredyty mogą być wykorzystane wyłącznie do uregulowania przez Użytkownika Transakcji oraz innych płatności realizowanych za pośrednictwem Pornxes.com na rzecz pozostałych Użytkowników. Kredyty nie mogą być wymieniane w Serwisie Internetowym, jak i poza nim na pieniądze w innej walucie. Kredyty nie podlegają waloryzacji.
 4. Zakup Kredytów możliwy jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika. Kredyty udostępniane są do sprzedaży w pakietach. Cennik na stronie Serwisu Internetowego zawiera szczegółowe informacje o dostępnych pakietach Kredytów, ich cenach oraz o wysokości prowizji pobieranej przez Usługodawcę przy zakupie Kredytów.
 5. Celem dokonania zakupu Kredytów należy wybrać jeden z dostępnych pakietów Kredytów w Cenniku. Po przeniesieniu Użytkownika do bramki płatności elektronicznych Użytkownik obowiązany jest do natychmiastowego dokonania płatności. W przeciwnym razie, po wygaśnięciu sesji płatności, Użytkownik chcący zakupić Kredyty powinien ponowić procedurę zakupu w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
 6. Zakupiona liczba Kredytów zasila Konto Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.
 7. Ceny Kredytów uwidocznione w Cenniku są cenami brutto i podane są w złotych polskich. O łącznej cenie kupowanych Kredytów ze wszystkimi dodatkowymi kosztami (np. prowizją Usługodawcy), a jeżeli nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik informowany jest zawsze przed podjęciem decyzji o zakupie Kredytów, w tym również w chwili dokonania płatności.
 8. Kredyty pozostają dostępne w ramach Konta Użytkownika, dopóki nie zostaną wydane przez Użytkownika. Kredyty wydane przez Użytkownika zostają automatycznie odjęte od salda Kredytów Użytkownika.
 9. Za pomocą Kredytów Użytkownik może również przekazywać dobrowolne „napiwki” wybranym przez siebie Użytkownikom, co możliwe jest poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji widocznej obok Profilu Użytkownika. „Napiwki” mogą mieć dowolną wysokość ustaloną przez samego Użytkownika. „Napiwki” mają charakter nieodpłatnego świadczenia (darowizny) i nie tworzą po stronie Użytkowników żadnych dalej idących zobowiązań. „Napiwki” zasilają saldo Użytkownika obdarowanego Kredytami w taki sam sposób, jak w przypadku zawarcia Transakcji.

10) WARUNKI KORZYSTANIA Z CZATU

 1. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Czat wymaga posiadania Konta przez Użytkownika.
 2. Usługa Elektroniczna Czat świadczona jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10.7 – pkt. 10.9 Regulaminu.
 3. Korzystanie z Czatu jest możliwe po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) przejściu do Profilu Użytkownika, z którym zamierza się rozpocząć Czat oraz (2) kliknięciu pola „Czatuj z…” widocznego na stronie Profilu pod awatarem Użytkownika.
 4. Komunikacja na Czacie następuje poprzez wpisanie każdorazowo treści wiadomości kierowanej do drugiego Użytkownika oraz zatwierdzenie jej polem akcji. Komunikacja na Czacie możliwa jest maksymalnie między dwoma Użytkownikami. Użytkownik może na Czacie prowadzić jednocześnie rozmowy z wieloma Użytkownikami w osobnych pokojach (konwersacjach). Użytkownik posiada wgląd do historii aktualnych, jak i wcześniej prowadzonych rozmów z pozostałymi Użytkownikami.
 5. W trakcie korzystania z Czatu niedozwolone jest przesyłanie treści (w tym również poprzez materiały graficzne i audiowizualne) naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Użytkowników. Użytkownik prowadzący rozmowy na Czacie obowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego. Zabronione jest kierowanie wiadomości obrażających innych Użytkowników i naruszających ich dobra osobiste.
 6. Usługa Elektroniczna Czat ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania prowadzenia rozmowy za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego wyłączenia Czatu lub opuszczenia strony Serwisu Internetowego przez Użytkownika.
 7. Usługodawca udostępnia również Użytkownikom możliwość prowadzenia odpłatnych rozmów na Czacie (tzw. Czat Premium). Użytkownik, który rozpoczyna lub kontynuuję rozmowę w trybie Czatu Premium, ponosi koszt rozmowy z drugim Użytkownikiem za każdą wysłaną do niego wiadomość. W tym wypadku koszt rozmowy określony jest zawsze przez rozmówcę, który według własnej preferencji ustala stawkę Kredytów należną za każdą wysłaną do niego wiadomość.
 8. Użytkownik, którzy zamierza rozpocząć lub kontynuować rozmowę z Użytkownikiem oferującym Czat Premium, otrzymuje komunikat z informacją o odpłatnym charakterze rozmowy wraz z wyszczególnieniem kosztów związanych z podjęciem decyzji o rozpoczęciu lub kontynuacji rozmowy. Akceptacja Czatu Premium przez Użytkownika jest równoznaczna ze zgodą na automatyczne pobieranie wskazanej kwoty z salda Kredytów na jego Koncie oraz przekazywanie jej na Konto rozmówcy. W przypadku gdy saldo Kredytów Użytkownika będzie niewystarczające do rozpoczęcia lub kontynuacji Czatu Premium – rozmowa w ramach Czatu Premium ulega zawieszeniu do czasu ponownego doładowania Kredytów.
 9. Obydwie strony Czatu Premium mogą zrezygnować z korzystania z Czatu Premium w każdej chwili i bez podania przyczyny. Rezygnacja z Czatu Premium nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu Kredytów za przeprowadzoną już rozmowę. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów (oraz innych osób fizycznych, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

11) WARUNKI ZAWIERANIA TRANSAKCJI

 1. Pornxes.com pośredniczy w zawieraniu Transakcji między Sprzedawcami a Kupującymi w zakresie Ofert zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
 2. Pośrednictwo Pornxes.com polega wyłącznie na udostępnianiu funkcjonalności, które mają stworzyć sposobne warunki do zawarcia Transakcji między Sprzedawcą a Kupującym, a także umożliwić szybkie regulowanie płatności za Produkty przy pomocy Kredytów. Usługodawca nie weryfikuje jednak warunków ani przedmiotu zobowiązań, jakie Użytkownicy zaciągają między sobą na skutek swojej aktywności w Serwisie Internetowym.
 3. Kupujący może dokonać Transakcji pod warunkiem, że saldo jego Kredytów jest równe lub wyższe od ceny Produktu, którego dotyczy Transakcja. W przeciwnym razie Kupujący przed sfinalizowaniem Transakcji może zostać poproszony o wcześniejsze doładowanie salda Kredytów do minimalnej wysokości wymaganej dla zawarcia Transakcji.
 4. Zawarcie Transakcji za pośrednictwem Serwisu Internetowego przebiega według następującego schematu:
  1. Sprzedawca w ramach swojego Konta wystawia Ofertę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2. W odpowiedzi na wystawioną Ofertę Kupujący składa Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie – złożenie Zamówienia następuje w momencie wysłania uzupełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup” – w tym momencie zostaje zawarta Transakcja pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.
  3. Potwierdzenie zawarcia Transakcji następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w ramach Konta przez Kupującego i Sprzedawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Transakcji.
 5. Zamówienie powinno zawierać – obok danych Kupującego (udostępnionych przez niego w ramach Konta Użytkownika) – co najmniej dane pozwalające na realizację dostawy lub innego świadczenia zamówionego przez Kupującego (np. miejsce dostawy rzeczy lub wykonania usługi).
 6. Złożenie Zamówienia ma charakter jednorazowy i może zostać przerwane w każdej chwili do czasu jego wysłania przez Kupującego, w szczególności poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Serwisu Internetowego.
 7. Ceny Produktów uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w Kredytach i stanowią całkowitą cenę, którą Kupujący obowiązany będzie uregulować na rzecz Sprzedawcy. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Transakcji, a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli zawarcia Transakcji.

12) WYKONANIE TRANSAKCJI

 1. Z chwilą zawarcia Transakcji Sprzedawca otrzymuje wgląd w dane kontaktowe oraz treść Zamówienia Użytkownika, z którym zawarł Transakcję. Sprzedawca staje się niezależnym administratorem otrzymanych za pomocą Pornxes.com danych osobowych i obowiązany jest przestrzegać we własnym zakresie obowiązków informacyjnych wobec Kupującego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a także dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskuje za pomocą Pornxes.com, w tym również nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do prawidłowego wykonania Transakcji, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Po zawarciu Transakcji między Sprzedawcą i Kupującym dalszy tok postępowania wynika z treści i warunków Oferty oraz obowiązujących przepisów prawa. Termin i sposób wykonania świadczeń objętych Transakcją wynika każdorazowo z treści i warunków Oferty oraz Zamówienia, a w razie konieczności jest przedmiotem dodatkowych ustaleń Sprzedawcy i Kupującego prowadzonych w korespondencji prywatnej (np. za pośrednictwem Czatu) lub poza Serwisem Internetowym.
 3. W przypadku usług albo towarów, których świadczenie lub sprzedaż są przedmiotem Transakcji, Usługodawca nie ingeruje w żaden sposób w ich wykonanie, co następuje zawsze bez udziału Usługodawcy. W przypadku treści cyfrowych, których dostarczenie jest przedmiotem Transakcji, treści te są automatycznie przesyłane do Kupującego za pośrednictwem Pornxes.com po odnotowaniu płatności za Zamówienie. Usługodawca nie jest autorem tych treści. Treści te są udostępniane w Pornxes.com samodzielnie przez Sprzedawcę. Rola Pornxes.com sprowadza się w tym wypadku jedynie do dostarczenia treści Kupującemu, który zawarł ze Sprzedawcą Transakcję. Sprzedawca jest odpowiedzialny zapewnić, by treści, które będą przekazane Kupującemu, były należytej jakości oraz zgodne z opisem Oferty.
 4. Sprzedawca może oferować swoje Produkty w Pornxes.com albo jako przedsiębiorca (w takim wypadku Kupujący korzystający z jego Produktów może posiadać status konsumenta), albo jako osoba prywatna nieprowadząca w tym zakresie działalności gospodarczej (w tym wypadku Kupujący korzystający z jego Produktów nie będzie posiadał statusu konsumenta). Sprzedawca wystawiający Oferty jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta, w tym również jego prawo do reklamacji.
 5. Kupujący ma możliwość zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń do realizacji Transakcji przez Sprzedawcę do Usługodawcy, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: porn@pornxes.com lub za pomocą formularza kontaktowego. Usługodawca przyjmuje zastrzeżenia do Transakcji przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia Transakcji w Pornxes.com.
 6. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w terminie, o którym mowa powyżej, Usługodawca prowadzi postępowanie mediacyjne w celu wyjaśnienia sytuacji między Sprzedawcą a Kupującym. Usługodawca dąży w szczególności do ustalenia, z czyjej winy Transakcja nie została zrealizowana albo została zrealizowana niezgodnie z ustalonymi warunkami.
 7. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń przez Kupującego w przepisanym terminie, ewentualne późniejsze roszczenia stron, dotyczące zawartej Transakcji, powinny być dochodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i rozstrzygane bezpośrednio między stronami tej umowy poza Serwisem Internetowym.

13) WYPŁATA ŚRODKÓW Z PORNXES.COM

 1. Użytkownik ma prawo wypłacenia środków zgromadzonych w postaci Kredytów na swoim Koncie Użytkownika. W celu wypłacenia środków wymagane jest osiągnięcie przez Użytkownika salda Kredytów w wysokości minimum 200 Kredytów.
 2. Kredyty wypłacane są Użytkownikowi w złotych polskich po potrąceniu przez Usługodawcę należnej mu prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanego w Pornxes.com przelicznika Kredytów oraz wysokości prowizji pobieranej przez Usługodawcę dostępne są w Cenniku.
 3. Przed zrealizowaniem pierwszej wypłaty Użytkownik obowiązany jest do przejścia dodatkowej weryfikacji Konta. Weryfikacja wymaga wykonania przez Użytkownika swojego zdjęcia, na którym uwidoczniona jest również nazwa Pornxes.com, a następnie przesłania tego zdjęcia za pomocą odpowiedniej opcji dostępnej z poziomu swojego Konta. Weryfikacja następuje w terminie 7 Dni Roboczych od chwili przesłania zdjęcia przez Użytkownika.
 4. Wypłata środków wymaga uzupełnienia przez Użytkownika w ramach swojego Konta danych rachunku rozliczeniowego lub bankowego. Wypłata środków następuje w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia, w którym Użytkownik złożył dyspozycję wypłaty, korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej z poziomu swojego Konta.

14) WYSTAWIANIE OCEN PRZEZ KUPUJĄCYCH

 1. Kupujący ma możliwość dokonania subiektywnej oceny Sprzedawcy, z którym zawierał Transakcję.
 2. Wystawienie oceny możliwe jest za pomocą systemu ocen udostępnianego w ramach Serwisu Internetowego. Kupujący może wystawić ocenę, korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej obok Profilu Sprzedawcy, z którym zawarł w przeszłości Transakcję. Wystawienie oceny jest możliwe przez cały czas po zawarciu Transakcji.
 3. Skala ocen wynosi od 1 do 5 „gwiazdek”, przy czym 1 jest najniższą oceną, a 5 – najwyższą.
 4. Kupujący wystawiający ocenę obowiązany jest do zamieszczenie oceny zgodnej ze stanem faktycznym, rzetelnej i niewprowadzającej w błąd co do przebiegu Transakcji. Kupujący obowiązany jest zapewnić, że jego ocena jest zgodna z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych Sprzedawcy. Kupującemu zabrania się zamieszczania ocen godzących w dobre imię Sprzedawcy oraz niewspółmiernych do faktycznego przebiegu Transakcji.

15) OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Pornxes.com lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika. W przypadku Sprzedawcy może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych Ofert wystawianych przez tego Sprzedawcę w Pornxes.com. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
  1. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika są:
   1. nieuregulowanie przez Użytkownika wymagalnych należności względem Usługodawcy;
   2. podanie przez Użytkownika w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
   3. Oferta lub Profil (w tym ich przedmiot i opis) Użytkownika narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
   4. Oferta lub Profil (w tym ich przedmiot i opis) Użytkownika narusza warunki wystawiania Ofert lub warunki prowadzenia Profilu wskazane w Regulaminie;
   5. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników w ramach korespondencji prywatnych, w tym za pośrednictwem Czatu;
   6. składanie Zamówień przez Użytkownika lub wystawienie Oferty w celu innym niż zawarcie Transakcji;
   7. dodanie Profilu do „Anonsów” w celu innym niż zaproszenie pozostałych Użytkowników do kontaktu z autorem Profilu;
   8. działania danego Użytkownika grożą naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego (np. uporczywe niewywiązywanie się przez Sprzedawcę z zobowiązań wobec Kupujących);
   9. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika;
   10. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
   11. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Użytkownika.
  2. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Użytkownikowi dostępu do  niektórych funkcjonalności poszczególnych Usług Elektronicznych, np. wyłączeniu niektórych funkcjonalności Konta (np. korzystania z Czatu lub wystawiania ocen Sprzedawcom).
  3. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych Usług Elektronicznych, np. zawieszeniu możliwości korzystania z Konta. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Ofert, składanie Zamówień oraz zawieranie Transakcji. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Ofert oraz usunięcie Profilu Użytkownika z „Anonsów”, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Transakcji, które Sprzedawca obowiązany jest realizować na rzecz swoich Kupujących.
  4. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
  5. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.  Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Użytkownika usunięcia przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Użytkownika.
  6. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika. Usługodawca podejmuje decyzję w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Użytkownika. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Użytkownikiem umowy o korzystanie z usług i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wskazane w pkt. 15.2 lit. a) Regulaminu.
  7. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika Usługodawca przekazuje temu Użytkownikowi – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
  8. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, przekazuje temu Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
   2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
   3. może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Użytkownikowi, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.

 1. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawiera odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku gdy może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
 2. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 18 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Użytkownikowi dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści w ramach Pornxes.com, w tym w ramach Ofert albo Profilu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych Zamówień oraz zawartych na ich podstawie Transakcji dotyczących tych treści.
 2. Ograniczenie, zawieszenie oraz zakończenie dostępu do Usług Elektronicznych Użytkownikowi nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez Sprzedawcę i Kupującego Transakcji.
 3. Zakończenie dostępu do Usług Elektronicznych Użytkownikowi pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

16) PLASOWANIE OGŁOSZEŃ, USŁUGI DODATKOWE, DOSTĘP DO DANYCH

 1. Usługodawca może stosować w Pornxes.com plasowanie Ofert, co polega na przypisywaniu określonym Ofertom wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania otrzymywanych przez Użytkownika po skorzystaniu z Wyszukiwarki niż pozostałym Ofertom zamieszczonym w Serwisie Internetowym.
 2. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie:
  1. umieszczenie Oferty we właściwej kategorii,
  2. zastosowanie w tytule i treści Oferty wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych;
  3. liczba opinii i średnia ocen Użytkownika;
  4. jakość prezentacji Oferty, cechy wizualne oraz ich opis;
  5. dodanie zdjęć w Ofercie, w tym również liczba dodanych zdjęć.
 3. Parametry determinujące plasowanie Ofert w Pornxes.com mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Użytkownikowi znalezienie interesującego go Produktu, a z drugiej strony umożliwić i zwiększyć Sprzedawcom wartość sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Pornxes.com.
 4. Usługodawca ani inne podmioty trzecie w ramach Pornxes.com nie oferują Kupującym przy składaniu Zamówień i zawieraniu Transakcji za pośrednictwem Serwisu żadnych usług dodatkowych, w tym produktów finansowych. Dodatkowe usługi w tym wypadku oznaczają usługi oferowane Kupującemu przed zakończeniem składania Zamówienia w Serwisie dodatkowo oraz w uzupełnieniu do podstawowego Produktu oferowanego przez Sprzedawcę.
 5. Usługodawca i Użytkownicy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Użytkownicy dostarczają na potrzeby korzystania z Pornxes.com lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Pornxes.com:
  1. Użytkownicy, którzy nie zawierają Transakcji w Serwisie Internetowym: dane tego Użytkownika zamieszczone przez niego w Pornxes.com oraz dane ogólnodostępne w Pornxes.com podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Użytkowników zamieszczone przez nich w ramach Profilu (np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres, numer telefonu, wiek, płeć, cechy wizualne, awatar) oraz inne dane zawarte w opisach poszczególnych Ofert i Profilów dostępnych w Pornxes.com albo udostępnione temu Użytkownikowi w ramach korespondencji prywatnej, w tym za pośrednictwem Czatu;
  2. Kupujący: danie takie jak w pkt. 16.5 lit. a) powyżej, a dodatkowo szczegółowe dane Sprzedawcy, z którym zawarł Transakcję, udostępnione mu przez Sprzedawcę, w szczególności konieczne do skorzystania z Produktu; historia zawartych Transakcji, informacja o złożonych przez niego Zamówieniach, informacja o wystawionych przez niego ocenach;
  3. Sprzedawcy: dane takiej jak w pkt. 16.5 lit. a) oraz lit. b) powyżej, a dodatkowo: podstawowe dane Kupującego, z którym zawarł Transakcję (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) otrzymane z Pornxes.com, a dodatkowo inne możliwe dane udostępnione mu przez Kupującego w celu wykonania Transakcji; historia zawartych Transakcji, informacja o otrzymanych przez niego Zamówieniach; informacja o otrzymanych przez niego ocenach; dane statystyczne dotyczące jego sprzedaży w Pornxes.com;
  4. Usługodawca Serwisu Internetowego: posiada dostęp do wszystkich danych każdego Użytkownika, w tym również takich, do których dostęp posiadają Kupujący i Sprzedawcy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.

17) KONTAKT Z PORNXES.COM

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Pornxes.com jest poczta elektroniczna (adres e-mail: porn@pornxes.com ) oraz formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego, za pośrednictwem których Użytkownicy mogą wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w tym również zasięgnąć pomocy i wsparcia technicznego w zakresie funkcjonowania Usług Elektronicznych. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą również na inne prawnie dopuszczalne sposoby, korzystając z danych wskazanych na wstępie Regulaminu.

18) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i świadczeniem Usług Elektronicznych Użytkownik może złożyć do Usługodawcy na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: porn@pornxes.com albo za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.
 3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na końcową decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkował się w powyższym terminie do reklamacji Użytkownika będącego konsumentem, uważa się, że uznał jego reklamację za uzasadnioną.

19) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt 19. Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami albo innymi osobami fizycznymi, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów.
 2. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz.Urz.UE.L Nr 304, str. 64 z późn. zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 19.11 Regulaminu oraz kosztów określonych w pkt. 19.10 Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem do przedsiębiorcy, z którym konsument zawarł umowę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Usługodawcą może zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy wskazanymi w pkt. 17 Regulaminu. Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą należy składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia Transakcji oraz na Koncie Użytkownika w Pornxes.com.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest jako załącznik do dyrektywy nr 2011/83/UE, o której mowa w pkt. 19.2 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
  2. dla pozostałych umów (np. umów o świadczenie usług) – od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostawy). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar Sprzedawcy korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia Transakcji oraz na Koncie Użytkownika w Pornxes.com.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Sprzedawcy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  3. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

20) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt 20. Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich instytucji rządowych oraz organizacji społecznych odpowiedzialnych za ochronę praw i interesów konsumentów w poszczególnych państwach.
 3. Usługodawca podaje, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej konsumenci mogą szukać informacji o możliwych pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w siedzibach oraz na stronach internetowych m. in. powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php ).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

21) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 21. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Użytkownika do ich zmiany bądź usunięcia.
 4. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Usług Elektronicznych przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Użytkownika do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości poniesionych przez niego kosztów korzystania z Serwisu Internetowego za okres ostatniego roku, a w razie ich braku – do kwoty 500,00 zł (pięćset złotych). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje nawet w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Użytkownika z Usługodawcą. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

22) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Pornxes.com. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Pornxes.com (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa
  w niniejszym punkcie 22. Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

23) PRAWA AUTORSKIE DO PORNXES.COM ORAZ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Usługodawca posiada i objęte są ochroną przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik zamieszczający w Pornxes.com treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Pornxes.com. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Użytkownika w Serwisie Internetowym, Użytkownik obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu oraz zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności za dokonane przez Użytkownika naruszenia.
 5. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w Pornxes.com treści, do których prawa autorskie lub inne  wymagane prawem zezwolenia przysługują Użytkownikowi, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Użytkowników Pornxes.com oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Usługodawcy za pośrednictwem profili Pornxes.com w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Pornxes.com oraz profili Pornxes.com w mediach społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści przez Usługodawcę w zakresie przewidzianym w pkt. 23.5 Regulaminu bez wskazywania autorstwa Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Użytkownikiem oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 23.5 Regulaminu.
 7. W przypadku Użytkownika, który zawiera Transakcję za pomocą Pornxes.com jako Kupujący, a przedmiotem tej Transakcji jest Produkt dostarczany jako treści cyfrowe udostępniane przez Sprzedawcę, w braku odmiennych ustaleń między Sprzedawcą a Kupującym przyjmuje się, że Kupującemu nie są udzielane żadne prawa autorskie do zakupionego Produktu. Z chwilą dokonania płatności za Zamówienie Kupującemu zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, wyłącznie na własny, prywatny i niekomercyjny użytek, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Kupującemu w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Kupujący nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu); oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

24) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim, który jest językiem właściwym do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 24.2 lit. d) i e) Regulaminu. Zainteresowany Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  3. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta Użytkownika), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Transakcje.
  5. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 24.2 Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
   2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  6. W przypadkach, o których mowa pkt. 24.2 lit. d) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług,

Zespół Pornxes.com

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

LISTA TOWARÓW I USŁUG ZAKAZANYCH W PORNXES.COM

Wystawienie oferty sprzedaży poniższych rodzajów dóbr i usług w Serwisie Internetowym jest zabronione:

 • Leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu: lekarstwa, produkty lecznicze oraz suplementy diety;
 • Narkotyki i środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i technologia umożliwiająca ich hodowlę, produkcję i handel itp.;
 • Organy ludzkie lub zwierzęce;
 • Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nieposiadające rodowodu lub metryki;
 • Gry hazardowe prowadzone bez odpowiedniego zezwolenia;
 • Broń i amunicja w rozumieniu ustawy o broni i amunicji oraz miotacze gazu;
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;
 • Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z obowiązującym prawem;
 • Produkty i usługi finansowe, o ile oferowane są w ramach działalności niepodlegającej nadzorowi właściwych organów nadzoru finansowego;
 • Towary i usługi związane z pornografią dziecięcą lub z wykorzystaniem osób małoletnich, bestialstwem, przemocą, prawnie zakazanymi parafiliami (np. zoofilia, nekrofilia), zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych, treści naruszające dobra osobiste;
 • Usługi online zawierające treści, o których mowa w punkcie powyżej, np. chat room, kamery wideo, filmy VOD;
 • Złośliwe oprogramowanie np. typu rogueware, wirusy itp.;
 • Towary podrobione, naruszające praw autorskie i znaki handlowe je chroniące;
 • Crowdfunding;
 • Pośrednictwo w przyjmowaniu płatności w imieniu wielu odbiorców bez wymaganych prawem zezwoleń lub niespełniające wymogów organizacji kartowych / pośredniczących.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

LISTA WYRAŻEŃ ZAKAZANYCH W PORNXES.COM

Wykorzystanie przynajmniej jednego z poniższych wyrażeń lub ich synonimów w treści Oferty, Profilu lub w innym ogólnodostępnym miejscu na stronie Pornxes.com przez Użytkownika jest zabronione, chyba że okoliczności jego użycia wskazują, że nie doszło do naruszenia przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, a w danym kontekście wyrażenie ma charakter nieszkodliwy oraz informacyjny:

 • Alkohol – oraz wszystkie synonimy
 • Bestialstwo – oraz wszystkie synonimy
 • Bez zgody – oraz wszystkie synonimy
 • Brutalność – oraz wszystkie synonimy
 • Chloroform – oraz wszystkie synonimy
 • Czarnuch – oraz wszystkie synonimy
 • Defekacja – oraz wszystkie synonimy
 • Dławienie – oraz wszystkie synonimy
 • Duszenie - oraz wszystkie synonimy
 • Dziecko – oraz wszystkie synonimy
 • Gwałciciel – oraz wszystkie synonimy
 • Gwałt – oraz wszystkie synonimy
 • Hipnoza – oraz wszystkie synonimy
 • Kał – oraz wszystkie synonimy
 • Kanibalizm – oraz wszystkie synonimy
 • Kazirodztwo – oraz wszystkie synonimy
 • Krew – oraz wszelkie odpowiedniki
 • Krwawić – oraz wszystkie synonimy
 • Maltretować – oraz wszystkie synonimy
 • Menstruacja – oraz wszystkie synonimy
 • Molestowanie – oraz wszystkie synonimy
 • Morderca – oraz wszystkie synonimy
 • Morderstwo – oraz wszystkie synonimy
 • Narkotyki -  oraz wszystkie synonimy
 • Naruszenie – oraz wszystkie synonimy
 • Nekrofilia – oraz wszystkie synonimy
 • Niepełnoletni – oraz wszystkie synonimy
 • Niewolnictwo – oraz wszystkie synonimy
 • Odurzenie – oraz wszystkie synonimy
 • Okaleczanie – oraz wszystkie synonimy
 • Omdlenie – oraz wszystkie synonimy
 • Pedofilia – oraz wszystkie synonimy
 • Pijany – oraz wszystkie synonimy
 • Płodowy – oraz wszystkie synonimy
 • Płód – oraz wszystkie synonimy
 • Podduszenie – oraz wszystkie synonimy
 • Porwanie – oraz wszystkie synonimy
 • Przestępstwo – oraz wszystkie synonimy
 • Przymuszenie – oraz wszystkie synonimy
 • Sen – oraz wszystkie synonimy
 • Siłowo – oraz wszystkie synonimy
 • Torturować – oraz wszystkie synonimy
 • Tortury – oraz wszystkie synonimy
 • Ubezwłasnowolnić – oraz wszystkie synonimy
 • Uduszenie – oraz wszystkie synonimy
 • Utrata przytomności – oraz wszystkie synonimy
 • Wymuszenie – oraz wszystkie synonimy
 • Zahipnotyzowany – oraz wszystkie synonimy
 • Zoofilia – oraz wszystkie synonimy
 • Zwierzę – oraz wszystkie synonimy

Nie założyłeś jeszcze konta?
Nic straconego.

Pornxes to społecznościowy market erotyczny, w którym kupisz i sprzedasz.

Założ konto